Formulario de acceso protexido por Login Lockdown

Aviso Legal

Se considera que algún contido é susceptible de ser retirado da web, póñase en contacto con Empuje en empuje@empuje.net

Empuje.net non se fai responsable das opinións vertidas polos internautas e os seus colaboradores no foro e/ou noutros lugares da web.

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB EMPUJE.NET

Rubén Iván Iglesias Novo con domicilio a efectos de notificacións en rúa Orillamar 60, 5º dereita (A Coruña) con DNI 32.804.754 S pon a disposición no seu sitio web www.empuje.net determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades. As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente no uso do sitio web de www.empuje.net por parte dos usuarios que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñenselle ao usuario no sitio web www.empuje.net en todas e cada unha das páxinas, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de internet e atópese plenamente informado.

O acceso ao sitio web www.empuje.net implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o usuario afirma comprender na súa totalidade. O usuario comprométese non a utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

CONTIDOS.

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

www.empuje.net utilizando fontes internas e externas de tal modo que empuxe.net unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna e devanditos contidos son responsabilidade da persoa física que os firma e non de www.empuje.net

DEREITOS DE AUTOR E MARCA.

Se desexa reproducir material da web, este está suxeito ás condicións de Creative Commons e CopyLeft:

Vostede é libre de:

* copiar, distribuír e comunicar publicamente a obra

* facer obras derivadas

Baixo as condicións seguintes:

* Recoñecemento. Debe recoñecer os créditos da obra da maneira especificada polo autor ou o licenciador. Para iso póñase en contacto con Empuxe en empuje@empuje.net

* Non comercial. Non pode utilizar esta obra para fins comerciais.

* Compartir baixo a mesma licenza. Se altera ou transforma esta obra, ou xera unha obra derivada, só pode distribuír a obra xerada baixo unha licenza idéntica a esta.

* Ao reutilizar ou distribuír a obra, ten que deixar ben claro os termos da licenza desta obra.

* Algunha destas condicións pode non aplicarse se se obtén o permiso do titular dos dereitos de autor

XURISDICIÓN E LEI APLICABLE.

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de España renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. www.empuje.net poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de www.empuje.net.

Protección de Datos

A efectos do cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmaselle de que os datos facilitados por Vde., incluíndo a dirección IP do equipo desde o que accede, serán incluídos nun ficheiro propiedade de Rubén Iván Iglesias Novo, con D.N.I. núm. 32.804.754 S e domicilio en rúa Orillamar,60, 5ºDereita, 15002 A Coruña, e utilizados unicamente para a xestión dos comentarios desta bitácora e o seguimento das estatísticas de acceso. Mediante o envío da información anterior, presta Vde. consentimento ao tratamento descrito, así como á publicación neste sitio web dos datos requiridos no formulario.

Os seus datos serán tratados de forma confidencial, aplicándose as medidas técnicas ou organizativas establecidas na lexislación vixente para evitar o seu acceso, manipulación ou eliminación indebidas, sen que, salvo consentimento expreso pola súa banda, vaian ser cedidos a outras entidades ou terceiras persoas fóra dos casos legalmente permitidos. Con todo, Vde. pode, en calquera momento, exercer os seus dereitos de acceso, cancelación ou rectificación en relación cos devanditos datos, solicitándoo á dirección empuje@empuje.net ou a través da páxina de contacto.

Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

TÍTULO II.

PRINCIPIOS DA PROTECCIÓN DE DATOS.

Artigo 4. Calidade dos datos.

1. Os datos de carácter persoal só se poderán recoller para o seu tratamento, así como sometelos ao devandito tratamento, cando sexan adecuados, pertinentes e non excesivos en relación co ámbito e as finalidades determinadas, explícitas e lexítimas para as que se obtiveron.

2. Os datos de carácter persoal obxecto de tratamento non poderán usarse para finalidades incompatibles con aquelas para as que os datos fosen recollidos. Non se considerará incompatible o tratamento posterior destes con fins históricos, estatísticos ou científicos.

3. Os datos de carácter persoal serán exactos e postos ao día de forma que respondan con veracidade á situación actual do afectado.

4. Se os datos de carácter persoal rexistrados resultasen ser inexactos, en todo ou en parte, ou incompletos, serán cancelados e substituídos de oficio polos correspondentes datos rectificados ou completados, sen prexuízo das facultades que aos afectados recoñece o artigo 16.

5. Os datos de carácter persoal serán cancelados cando deixasen de ser necesarios ou pertinentes para a finalidade para a cal fosen solicitados ou rexistrados.

Non serán conservados en forma que permita a identificación do interesado durante un período superior ao necesario para os fins en base aos cales fosen solicitados ou rexistrados.

Regulamentariamente determinarase o procedemento polo que, por excepción, atendidos os valores históricos, estatísticos ou científicos de acordo coa lexislación específica, decídase o mantemento integro de determinados datos.

6. Os datos de carácter persoal serán almacenados de forma que permitan o exercicio do dereito de acceso, salvo que sexan legalmente cancelados.

7. Prohíbese a recollida de datos por medios fraudulentos, desleais ou ilícitos.

Artigo 5. Dereito de información na recollida de datos.

1. Os interesados aos que se soliciten datos persoais deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

Da existencia dun ficheiro ou tratamento de datos de carácter persoal, da finalidade da recollida destes e dos destinatarios da información.

Do carácter obrigatorio ou facultativo da súa resposta ás preguntas que lles sexan expostas.

Das consecuencias da obtención dos datos ou da negativa para fornecelos.

Da posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Da identidade e dirección do responsable do tratamento ou, no seu caso, do seu representante.

Cando o responsable do tratamento non estea establecido no territorio da Unión Europea e utilice no tratamento de datos medios situados en territorio español, deberá designar, salvo que tales medios utilícense con fins de trámite, un representante en España, sen prexuízo das accións que puidesen emprenderse contra o propio responsable do tratamento.

2. Cando se utilicen cuestionarios ou outros impresos para a recollida, figurarán nos mesmos, en forma claramente lexible, as advertencias a que se refire o apartado anterior.

3. Non será necesaria a información a que se refiren as letras b, c e d do apartado 1 se o contido dela dedúcese claramente da natureza dos datos persoais que se solicitan ou das circunstancias en que se solicitan.

4. Cando os datos de carácter persoal non fosen solicitados do interesado, este deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, polo responsable do ficheiro ou o seu representante, dentro dos tres meses seguintes ao momento do rexistro dos datos, salvo que xa fose informado con anterioridade, do contido do tratamento, da procedencia dos datos, así como do previsto nas letras a, d e e do apartado 1 do presente artigo.

5. Non será de aplicación o disposto no apartado anterior, cando expresamente unha lei prevéxao, cando o tratamento teña fins históricos, estatísticos ou científicos, ou cando a información ao interesado resulte imposible ou esixa esforzos desproporcionados, a criterio da Axencia Española de Protección de Datos ou do organismo autonómico equivalente, en consideración ao número de interesados, á antigüidade dos datos e ás posibles medidas compensatorias.

Así mesmo, tampouco rexerá o disposto no apartado anterior cando os datos procedan de fontes accesibles ao público e destínense á actividade de publicidade ou prospección comercial, nese caso, en cada comunicación que se dirixa ao interesado informaráselle da orixe dos datos e da identidade do responsable do tratamento así como dos dereitos que lle asisten.

Artigo 6. Consentimento do afectado.

1. O tratamento dos datos de carácter persoal requirirá o consentimento inequívoco do afectado, salvo que a lei dispoña outra cousa.

2. Non será preciso o consentimento cando os datos de carácter persoal recóllanse para o exercicio das funcións propias das Administracións públicas no ámbito das súas competencias; cando se refiran ás partes dun contrato ou precontrato dunha relación negocial, laboral ou administrativa e sexan necesarios para o seu mantemento ou cumprimento; cando o tratamento dos datos teña por finalidade protexer un interese vital do interesado nos termos do artigo 7, apartado 6, da presente Lei, ou cando os datos figuren en fontes accesibles ao público e o seu tratamento sexa necesario para a satisfacción do interese lexítimo perseguido polo responsable do ficheiro ou polo do terceiro a quen se comunique os datos, sempre que non se vulneren os dereitos e liberdades fundamentais do interesado.

3. O consentimento a que se refire o artigo poderá ser revogado cando exista causa xustificada para iso e non se lle atribúan efectos retroactivos.

4. Nos casos nos que non sexa necesario o consentimento do afectado para o tratamento dos datos de carácter persoal, e sempre que unha lei non dispoña o contrario, este poderá opoñerse ao seu tratamento cando existan motivos fundados e lexítimos relativos a unha concreta situación persoal. En tal suposto, o responsable do ficheiro excluirá do tratamento os datos relativos ao afectado.

Artigo 7. Datos especialmente protexidos.

1. De acordo co establecido no apartado 2 do artigo 16 da Constitución, ninguén poderá ser obrigado a declarar sobre a súa ideoloxía, relixión ou crenzas.

Cando en relación con estes datos procédase a solicitar o consentimento a que se refire o apartado seguinte, advertirase ao interesado acerca do seu dereito a non prestalo.

2. Só co consentimento expreso e por escrito do afectado poderán ser obxecto de tratamento os datos de carácter persoal que revelen a ideoloxía, afiliación sindical, relixión e crenzas. Exceptúanse os ficheiros mantidos polos partidos políticos, sindicatos, igrexas, confesións ou comunidades relixiosas e asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro, cuxa finalidade sexa política, filosófica, relixiosa ou sindical, en canto aos datos relativos aos seus asociados ou membros, sen prexuízo de que a cesión dos devanditos datos precisará sempre o previo consentimento do afectado.

3. Os datos de carácter persoal que fagan referencia á orixe racial, á saúde e á vida sexual só poderán ser solicitados, tratados e cedidos cando, por razóns de interese xeral, así o dispoña unha lei ou o afectado consinta expresamente.

4. Quedan prohibidos os ficheiros creados coa finalidade exclusiva de almacenar datos de carácter persoal que revelen a ideoloxía, afiliación sindical, relixión, crenzas, orixe racial ou étnica, ou vida sexual.

5. Os datos de carácter persoal relativos á comisión de infraccións penais ou administrativas só poderán ser incluídos en ficheiros das Administracións públicas competentes nos supostos previstos nas respectivas normas reguladoras.

6. Non obstante o disposto nos apartados anteriores, poderán ser obxecto de tratamento os datos de carácter persoal a que se refiren os apartados 2 e 3 deste artigo, cando devandito tratamento resulte necesario para a prevención ou para o diagnóstico médicos, a prestación de asistencia sanitaria ou tratamentos médicos ou a xestión de servizos sanitarios, sempre que devandito tratamento de datos realícese por un profesional sanitario suxeito ao segredo profesional ou por outra persoa suxeita así mesmo a unha obrigación equivalente de secreto.

Tamén poderán ser obxecto de tratamento os datos a que se refire o parágrafo anterior cando o tratamento sexa necesario para salvagardar o interese vital do afectado ou doutra persoa, no caso de que o afectado estea física ou xuridicamente incapacitado para dar o seu consentimento.

Artigo 8. Datos relativos á saúde.

Sen prexuízo do que se dispón no artigo 11 respecto da cesión, as institucións e os centros sanitarios públicos e privados e os profesionais correspondentes poderán proceder ao tratamento dos datos de carácter persoal relativos á saúde das persoas que a eles acudan ou haxan de ser tratados nos mesmos, de acordo co disposto na lexislación estatal ou autonómica sobre sanidade.

Artigo 9. Seguridade dos datos.

1. O responsable do ficheiro, e, no seu caso, o encargado do tratamento deberán adoptar as medidas de índole técnica e organizativas necesarias que garantan a seguridade dos datos de carácter persoal e eviten a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e os riscos a que esten expostos, xa proveñan da acción humana ou do medio físico ou natural.

2. Non se rexistrarán datos de carácter persoal en ficheiros que non reúnan as condicións que se determinen por vía regulamentaria con respecto á súa integridade e seguridade e ás dos centros de tratamento, locais, equipos, sistemas e programas.

3. Regulamentariamente estableceranse os requisitos e condicións que deban reunir os ficheiros e as persoas que interveñan no tratamento dos datos a que se refire o artigo 7 desta Lei.

Artigo 10. Deber de secreto.

O responsable do ficheiro e quen interveña en calquera fase do tratamento dos datos de carácter persoal esten obrigados ao secreto profesional respecto dos mesmos e ao deber de gardalos, obrigacións que subsistirán aínda despois de finalizar as súas relacións co titular do ficheiro ou, no seu caso, co responsable do mesmo.

Artigo 11. Comunicación de datos.

1. Os datos de carácter persoal obxecto do tratamento só poderán ser comunicados a un terceiro para o cumprimento de fins directamente relacionados coas funcións lexítimas do cedente e do cesionario co previo consentimento do interesado.

2. O consentimento esixido no apartado anterior non será preciso:

Cando a cesión está autorizada nunha lei.

Cando se trate de datos recolleitos de fontes accesibles ao público.

Cando o tratamento responda á libre e lexítima aceptación dunha relación xurídica cuxo desenvolvemento, cumprimento e control implique necesariamente a conexión do devandito tratamento con ficheiros de terceiros. Neste caso a comunicación só será lexítima en canto limítese á finalidade que a xustifique.

Cando a comunicación que deba efectuarse teña por destinatario ao Defensor do Pobo, o Ministerio Fiscal ou os Xuíces ou Tribunais ou o Tribunal de Contas, no exercicio das funcións que ten atribuídas. Tampouco será preciso o consentimento cando a comunicación teña como destinatario a institucións autonómicas con funcións análogas ao Defensor do Pobo ou ao Tribunal de Contas.

Cando a cesión prodúzase entre Administracións públicas e teña por obxecto o tratamento posterior dos datos con fins históricos, estatísticos ou científicos.

Cando a cesión de datos de carácter persoal relativos á saúde sexa necesaria para solucionar unha urxencia que requira acceder a un ficheiro ou para realizar os estudos epidemiolóxicos nos termos establecidos na lexislación sobre sanidade estatal ou autonómica.

3. Será nulo o consentimento para a comunicación dos datos de carácter persoal a un terceiro, cando a información que se facilite ao interesado non lle permita coñecer a finalidade a que destinarán os datos cuxa comunicación se autoriza ou o tipo de actividade daquel a quen se pretende comunicar.

4. O consentimento para a comunicación dos datos de carácter persoal ten tamén un carácter de revocable.

5. Aquel a quen se comunique os datos de carácter persoal obrígase, polo só feito da comunicación, á observancia das disposicións da presente Lei.

6. Se a comunicación efectúase previo procedemento de disociación, non será aplicable o establecido nos apartados anteriores.

Artigo 12. Acceso aos datos por conta de terceiros.

1. Non se considerará comunicación de datos o acceso dun terceiro aos datos cando devandito acceso sexa necesario para a prestación dun servizo ao responsable do tratamento.

2. A realización de tratamentos por conta de terceiros deberá estar regulada nun contrato que deberá constar por escrito ou nalgunha outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, establecéndose expresamente que o encargado do tratamento unicamente tratará os datos conforme ás instrucións do responsable do tratamento, que non os aplicará ou utilizará con fin distinto ao que figure no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

No contrato estipularanse, así mesmo, as medidas de seguridade a que se refire o artigo 9 desta Lei que o encargado do tratamento está obrigado a implementar.

3. Unha vez cumprida a prestación contractual, os datos de carácter persoal deberán ser destruídos ou devoltos ao responsable do tratamento, do mesmo xeito que calquera soporte ou documentos en que conste algún dato de carácter persoal obxecto do tratamento.

4. No caso de que o encargado do tratamento destine os datos a outra finalidade, comuníqueos ou os utilice incumprindo as estipulacións do contrato, será considerado tamén responsable do tratamento, respondendo das infraccións en que incorrese persoalmente.

Non hai autores habilitados

Marque a casilla "Show On About Us Page Template" na que cada autor perfil que desexa mostrar aquí.